PRIVACY POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้กับการดำเนินงานของบริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์สินค้า โพสิทีฟ (POSITIF) เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความลับ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับลูกค้าของ โพสิทีฟ (POSITIF) และผู้ใช้เว็บไซต์ของ www.positifthailand.com ไว้อย่างเคร่งครัด

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ จึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เพื่อการติดต่อทางธุรกิจการค้าระหว่างท่านกับบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม สถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์มและท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน

 1. 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ สถานที่จัดส่งสินค้า หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลอื่นใดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมถ้าท่านถูกระบุตัวไว้หรือสามารถระบุตัวได้) แก่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการแสดงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผ่านหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงเมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือขอรับข้อมูลสื่อทางการตลาดอื่นๆ อันได้แก่

  • การสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • การสมัครสมาชิก และขอรับแค็ตตาล็อกรายการสินค้า
  • การขอรับข้อมูลโปรโมชั่นสินค้าเพื่อการขอส่วนลดในการซื้อ
  • ประวัติการซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้าหรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  • การติดต่อสอบถามหรือให้ความเห็นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า
  • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น

 2. 2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคล หรือธุรกิจภายนอกอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงความเข้าใจของบริษัทฯ และแบรนด์สินค้าโพสิทีฟ (POSITIF) ในเรื่องความสนใจ และความพึงพอใจในสินค้าและบริการของท่าน
  • การนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ จดหมายข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญต่อท่านในเว็บไซต์ของแบรนด์สินค้าโพสิทีฟ (POSITIF)
  • การบันทึกข้อมูลสถิติสำหรับการวิเคราะห์การทำการตลาด
  • การติดต่อกับท่านเกี่ยวกับการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ความต้องการบริการของลูกค้า รวมถึงข้อมูลทางบัญชีการใช้งานของท่านที่มีกับบริษัทฯ
  • การจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน โดยผ่านตัวแทนในการดำเนินการจัดส่ง
  • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย อันแสดงได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อกฎหมาย
  • ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดหากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับหลักฐานการดำเนินการทางกฎหมาย

  ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

 3. 3. ข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติ

  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลบางประการด้วยเทคโนโลยี ผ่านคุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน การให้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ อาจใช้บริการวิเคราะห์เว็บโดยบุคคลภายนอก เช่น บริการของคอร์เมตริกส์ และกูเกิลอนาลิติกส์ ช่วยในการวิเคราะห์การว่าผู้เยี่ยมชมใช้ไซต์อย่างไร เพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการประเมินการใช้เว็บไซต์

 4. 4. ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

  บริษัทฯ จะไม่ขายสินค้า หรือจัดส่งสิ่งของที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ให้แก่บุคคลใดโดยตรงซึ่งแสดงให้รู้ว่าผู้สั่งซื้อสินค้ามีอายุน้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ในความดูแลของผู้ปกครอง และไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ หากบริษัทฯ ทราบว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทฯ จะลบข้อมูลนั้นจากบันทึก

 5. 5. การติดต่อเพื่อรับบริการ

  หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่มีอยู่เกี่ยวกับท่านในเรื่องการสั่งซื้อสินค้า หรือมีข้อสงสัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อผ่านอีเมล์บริการที่ positiflivechat@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 66 (0)2 697 0909 หรือทางไปรษณีย์

  บริษัท เคบีเอ็ม กู๊ดวิล จำกัด ผลิตภัณฑ์ โพสิทีฟ

  699 อาคารกองบุญมา ถนนสีลม สีลม บางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500

 6. 6. คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

  คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย และ/หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ตามที่อยู่อีเมล dpo@positifthailand.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราจึงอาจต้องยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่ และ/หรือ สัญญาที่คุณมีกับเรา

ศูนย์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม ไซต์นั้นอาจจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณ ส่วนใหญ่แล้วอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือเพื่อช่วยให้ไซต์ทำงานอย่างที่คุณต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บตามความต้องการส่วนบุคคลได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถปฏิเสธไม่ให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ คลิกที่หัวข้อประเภทอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานไซต์และบริการที่เรามีให้ใช้งาน ข้อมูลเพิ่มเติม


ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ใช้คะแนนสะสม 50 คะแนน
รับส่วนลด 10 บาท

เมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


ใช้ Promo Code

เมื่อยืนยันแล้วไม่สามารถยกเลิกได้


ต้องการล้างสินค้าในตะกร้า

Clear My Cart


วิธีการชำระเงินผ่าน CREDIT CARD


โดย K Payment Gateway

สำหรับ Security Code 3 หลักให้ดูจากเลข 3 ตัวที่อยู่ด้านหลังของบัตรเครดิตตรงบริเวณลายเซ็น

วิธีชำระเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย


รหัสบริษัท : 20955
 1. เสียบบัตร ATM และใส่รหัส 4 หลัก
  บริการอื่นๆจ่ายบิล/ชำระเงินอื่นๆ/ระบุรหัสบริษัทออมทรัพย์
 2. ใส่รหัสบริษัท Company ID : 20955
  Payment Ref. Code ในช่อง Member ID / Account No. รหัส Invoice / Order No. ในช่อง Invoice Number จำนวนเงินที่ต้องชำระ
 3. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยัน

เงื่อนไขอื่นๆ
 1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าต่อเมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วเท่านั้น
 2. บริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของการทำใบสั่งซื้อสินค้า
 3. สีของแค็ตตาล็อกอาจคลาดเคลื่อนเนื่องจากเหตุผลด้านการพิมพ์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการสินค้า ราคา และข้อมูลสินค้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. POSITIF magazine ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งเฉพาะลูกค้าที่ไม่ได้ขาดยอดการสั่งซื้อเกิน 3 เดือน

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

จัดส่งพัสดุการจัดส่งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

 1. จัดส่งโดยพัสดุไปรษณีย์ EMS หลังชำระเงินค่าสินค้า และค่าบริการ (สั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท)
  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 2-3 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 4-5 วันทำการ
 2. จัดส่งสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าปลายทางด้วยบัตรเครดิต (สั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าส่ง 50 บาท)
  • กรุงเทพฯ 14 เขต ดังนี้ คลองเตย, คลองสาน, ธนบุรี, บางคอแหลม, บางรัก, ปทุมวัน, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พญาไท, พระนคร, ยานนาวา, ราชเทวี, วัฒนา, สัมพันธวงศ์ ระยะเวลาส่งภายในไม่เกิน 4 ชั่วโมง
  • สำหรับการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในแต่ละครั้ง ท่านจะได้รับกล่องพัสดุสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน
  • สำหรับการจัดส่งโดยพนักงานส่งสินค้าเมื่อท่านได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย แล้วกรุณาเซ็นชื่อรับสินค้า กับพนักงานส่งสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้า

ที่ให้ความไว้วางใจ สั่งซื้อสินค้าของเรา

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

สมัครสมาชิกสำเร็จ

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

สมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นสำเร็จ

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือ ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถแจ้งทาง inbox ได้เลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ สำหรับคำถาม

ผู้เชียวชาญของเราจะดำเนินการตอบกลับเร็วที่สุด

ทางเราได้ส่งอีเมลพร้อมลิงค์สำหรับรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ

โปรดตรวจสอบที่บัญชี register_emai@domain.com

แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ระบบทำการตรวจสอบ และจัดส่งออเดอร์ของคุณ

แจ้งชำระเงินล้มเหลว

ไฟล์หลักฐานการโอนไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบ

บันทึกสำเร็จ

สมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก POSITIF

กรุณาระบุอีเมล หรืออีเมลไม่ถูกต้อง

สำหรับสมัครรับข่าวสารโปรโมชั่นจาก POSITIF