ประกาศผลผู้โชคดี

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทาง POSITIF จะจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
รางวัลที่1
รับกระเป๋า BAO BAO ISSEY MIYAKE พร้อม POSITIF ขนาดจริง
รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

ผกากรอง สร้างนอก

โชติกา เต็มสาครพันธ์

 
 
รางวัลที่2
รับผลิตภัณฑ์ POSITIF ขนาดจริง
ประกาศผลรางวัลที่ 2
รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 1

1.

 สิเรียม

จำเนียรกูล

2.

 อาซูรา 

ดือเร๊ะ 

3.

 ศศิพิชญ์

นิลไพรัช 

4.

 อรวรรณ

สุจริตจันทร์ 

5.

 ศลิษา

โรจน์วัฒนชัย

6.

 นางสาวพิกุล

 บุญเต็ม

7.

  นาถศิริ

ชินเสถียร

8.

  โสภนา

อุดมธรรมากุล

9.

  ปวีณา

 บุญกระพือ

10.

  กัลยา

 ตติยกิจเจริญ

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 2

1. Jaranya

Chaisena

2. พรพรรณ

สีหาปะทุม

3. แวนูรมา

เจ๊ะเมาะ

4. สุพรรษา

ถิ่นวงษ์พรหม

5. เมทิกา

มณีรัตน์

6. จิราภรณ์

ทองแก้วเกิด

7. สุวรรณา

วรวุฒางกูร

8. กรรณิกา

สันติพาณิชย์วงศ์

9. วิธิตา

ถนอมชาติ

10. สุพิชญา

อุปัญญ์

11. วนิดา

พันธุราษฎร์

12. ธนวรรณ

สังข์สุวรรณ

13. พัชรินทร์

โกศลพิศิษฐ์

14. เฉลิมศรี

ศรีชัย

15. จรัณธร

เอกวุฒิภัณฑ์

16. วรัญญา

ใจฮวบ

17. ณัฎฐธิดา

คงปาน

18. สมลักษณ์

รักอู่

19. องศ์พิลาส

พรรคอนันต์

20. นิภาภัทร

สมท่า

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 3

1. จินดา

ธาตรีมนตรีชัย

2. กชมน

คงอินทร์

3. นลิน

คำเที่ยง

4. นวภัสร์

ประสงค์สุด

5. ลัญจกร

เทพรัตน์

6. สุนิตรา

บุญเกิด

7. ประดิษฐ์

งามศิริผล

8. กฤติกา

ลีเศรษฐเลิศ

9. สุภาภรณ์

แซ่ตัน

10. พลอยชมภู

ปัญญายิ่ง

11. องค์อร

สุทธิวงษ์

12. ปราณชนิษฐ์

พลเมฆ

13. วรรณภา

เรียงไข

14. อัฐภิญญา

พันธ์จันทร์

15. กชพรรณ

ดิษฐเนตร

16. Nunnapat

Boonsuebthanawat

17. ดวงนภา

สุขจำรัส

18. ไสว

ศรีภุมมา

19. กุณฑลี

ชวะศิริ

20. ฐิติมา

ธรรมรักษา

21. นิติยา

ใจแปง

22. อลิษา

พิมเสน

23. ศิริวรรณ

ลาภทับทิมทอง

24. สมเกียรติ

เจริญรุ่งเรือง

25. พีระพงษ์

ภาคจิตต์

26. กัญญา

เพิ่มพูลพรอุทัย

27. ณัฐวรดา

อิ่มสำราญ

28. ดวงกมล

กมลสินธุ์

29. ทักษพร

แก้วทุ่ง

30. ทิฆัมพร

ทุดดวง

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 4

1. จีรพร

สวัสดิกุล

2. วารุณี

สุทธิธรรม

3. สมบูรณ์

วงค์ท้าว

4. สายทิพย์

รัตนประภาการ

5. ณัฐฐา

ปัญญาตันติธร

6. รัตติพร

อินต๊ะคำ

7. สาธนี

เจริญฤทธิ์

8. ประภาพรรณ

ไวยพัฒน์

9. Sutatip

Chamchuen

10. สุเทพ

แซ่เฮ้ง

11. ชนัดดา

เจียรวรชัย

12. มิ่งขวัญ

พ่วงกองนะ

13. สรัลนุช

สุริยจันทร์

14. รัตนาภรณ์

บุญสม

15. สมฤทัย

ลัทธิมนต์

16. วรัญญา

วงศ์ประทุม

17. ซัลมา

วาสนปรีชา

18. นิพนท์

ภูขมา

19. Jarungtip

Thongmeesuk

20. Pitcharee

Saowarot

21 กุสุมา

แย้มเกษร

22 nongnuch

prasertvachirakul

23 สุชาดา

ศรีนิล

24 จิตชนันต์

ชุมสาย ณ อยุธยา

25 กัญจนากร

กันสุทธิ์

26 พิณวดี

ทองงาม

27 ศิริภรณ์

ศรีชัยนนท์

28 นราวดี

คำสุเรศ

29 ศรุชา

ปุลไพศาล

30 วิไล

รอดถาวร

31 Thansikarn

Dechwongya

32 ณัฐฐิรา

กิจประชุม

33 ภาพร

พาระบุตร

34 รัตติกาล

หาญยุทธ

35 คอดีเย๊าะ

เจ๊ะเมาะ

36 อรวรรณ

น้อยอินทร์

37 จวน

แซ่ตั้ง

38 จุฑามาศ

หล่ายสาม

39 ทินกร

เชื้อหอม

40 ธวัชชัย

ทรัพย์ยอดแก้ว

รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ 5
1. กันตินันท์ อ้นประเสริฐ
2. กาญจนา เจียรธรรม
3. รุ่งนภา จันทร์แดง
4. Jiraphat Malee
5. นฤมล จันทร์เรือง
6. สุมณฑา มะแป้นไพร
7. Rossukhon Promme
8. จามรี แก้วแถม
9. ศิริกาญจน์ กิ่งก้าน
10. จีรวรรณ ยดผัน
11. ธนาภรณ์ อาจคิดการ
12. เสาวลักษณ์ ไข่เส้ง
13. มาณิสา นิ่มนวล
14. พิชญ์สิณี แก้วสวัสดิ์ลาภ
15. ฝณินา วิสูตรธนาวิทย์
16. ชุมาพร ชินวงษ์จุ้ย
17. กาญจนา จุลโพธิ์
18. มาริสา ทั่งทอง
19. ภชมน หน่อแก้ว
20. ฐินันญาภรณ์ ไชยวินิต
21. ยุพา งามธรรมคุณ
22. ศิริกานต์ รัตนเกียรติกุล
23. จิตรลดา หมุนลี
24. วันวิสาข์ ศิวชาติ
25. พรรณทิพย์ ศิลารัตย์

26. จิราภรณ์

จำปาขาว

27. กมลวรรณ

วัชรธัญญทิพย์

28. ทัฏทิตา

ราษฎรนิยม

29. จรรยา

ศรีวิชัย

30. Supat

Supamahi

31. กนกวรรณ

กุศลมหาโชค

32. อิฏฐารมณ์

สกุลเดช

33. ปิยะวรรณ

เอี่ยมวงค์

34. กรรณิการ์

โชคจรัสกุล

35. อรพรรณ

โรจน์รุ่ง

36. วิภารัตน์

รูปงาม

37. อิศรี

ชาญสุทธิกนก

38. ทิพา

ลาวัณย์ศิริ

39. นฤพรรณ

ศรีสวัสดิ์

40. Tanchanok

Yookoksung

41. ชุตินธร

ธรรมวิภาค

42. กาญจนา

แก้วใส

43. ซีรีนา

จากือวาโต๊ะ

44. นภาพร

เพ็งคำปั้ง

45. นฤมล

ชาติพจน์

46. ประภัทรา

เสมรบุณย์

47. พิมพ์ชนก

แม่นยำ

48. สุกัญญา

คำดำ

49. แสงดาว

เจ้าพิทักษ์วงศ์

50. นันทวรรณ

แก้ววัฒน์